7.29.2009

သမိုင္း

မြန္သမုိင္း

မအားလို႔ ခရီးလြန္ေနလို႔ ပုိ႔စ္မ်ားမ်ား မတင္ျဖစ္တာကို ခြင့္လႊတ္ၾကပါခင္ဗ်ား
ဒီေန႔မင္းလုပ္ရပ္သည္ ေနာက္တေန႔ မင္းရဲ႔အနာဂါတ္ျဖစ္သည္ -စာအုပ္စာေပသည္ လူသားအားလုံး၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္၊ အလွတြက္ မွန္ၾကည့္သလို ဘ၀အတြက္စာၾကည့္ရမည္၊